PET / PLA ସିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ଲାଇନ୍ |

  • PET / PLA ସିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ଲାଇନ୍ |

    PET / PLA ସିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ଲାଇନ୍ |

    ଜ od ବ ଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏକ ପଦାର୍ଥକୁ ବୁ refers ାଏ ଯାହା ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନଜୀବ ନିଜେ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଦ୍ secret ାରା ନିମ୍ନ ମଲିକୁଲାର୍ ଓଜନ ପଦାର୍ଥରେ ଖରାପ ହୋଇପାରେ |ଆମେରିକାର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ug ଷଧ ପ୍ରଶାସନ ନିୟମ କରିଛି ଯେ ଜ od ବ ଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ଖୁବ୍ କମ୍ ଜଳ-ଖରାପ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଯେପରିକି ଫୋଟୋଡେଗ୍ରେଡେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଏବଂ ଜ od ବ ଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ନିୟମ ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ।